Showing 1-20 of 52 items.

So phakatangkd.

Antonaa so phakatangkd?

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so phakatangkd (a giyoto so bangkit)?

Piyakambokhag o pagtaw a Samod, ago so pagtaw a Ad so phakatktk!

Na so pagtaw a Samod, na inibinasa kiran so lalis a minitaralo!

Na so pman so pagtaw a Ad, na inibinasa kiran so ndo a domadagoos, a miyakabandbands;

Piyakapangarasi Niyan kiran sa miyakapito ka gagawii, go miyakawalo ka dawndaw sa da mapta, na khaylaing ka so pagtaw roo a khipakakklit, lagid oba siran manga itado a korma a miyanga o othang!

Na ba adn a khaylaing ka kiran a malalamba?

Na siyogok o Pir´awn, ago so miyaonaan iyan, ago so taw sa Mo´tafikah so dosa;

Go siyangka iran so sogo o Kadnan iran, na siniksa Iyan siran sa siksa a maylot.

Mataan! a Skami na kagiya a lomapay so ig na riyoran Ami skano ko kapal,

Kaan Ami rkano oto mabaloy a pananadm, go adn man´g skaniyan o tangila a pphamamakin´g.

Na amay ka iyopn so sanggakala sa kaiyop a makaysa,

Go madiyongkat so lopa ago so manga palaw, na maropt a dowa oto sa karopt a makaysa,

Na sa alongan oto na makatana so phakatana (a giyoto so bangkit).

Go manga oopak so langit, na skaniyan sa alongan oto na makalmk,

Go so manga malaikat na sii ko manga bagibir iyan. Na tanggongn so aras o Kadnan ka ko kaporoan iran sa alongan oto o walo (a manga malaikat);

Sa alongan oto na pakadarpaan kano na da a makapagma rkano a phagma.

Na so mibgay ron so daptar iyan, sii ko kawanan iyan, na tharoon iyan a:"Kowaa niyo, na batiyaa niyo so daptar akn!"

"Mataan! a sakn na miyatangkd akn a mataan! a sakn na khatmo akn so itongan rakn!"