Showing 1-20 of 52 items.

(روز) واقع شدنی (رستاخیز)

آن واقع شدنی چیست؟

و تو چه دانی آن واقع شدنی چیست (وچگونه است)؟!

(قوم) ثمود و(قوم) عاد (قیامت) درهم کوبنده را تکذیب کردند.

پس اما (قوم) ثمود, به بانگ سهمگین هلاک شدند.

واما (قوم) عاد با تند بادی سرکش وسرد به هلاکت رسیدند.

(خداوند) هفت شب وهشت روز پی در پی بر آنها مسلط نمود, آنگاه (آن) قوم را آن (تندباد) مانند تنه های پوسیدۀ تو خالی درختان خرما, بر زمین افتاده (وهلاک شده) می دیدی.

پس آیا از آنها کسی را می بینی که باقی مانده باشد؟!

و فرعون وکسانی که پیش از او بودند, و(مردم) شهرهای ویران شده (قوم لوط) مرتکب گناهان (بزرگ) شدند.

پس آنها از (فرمان) فرستادۀ پروردگارشان سر پیچی کردند, آنگاه (خداوند) آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد.

همانا هنگامی که آب طغیان کرد, شما را در کشتی سوار کردیم.

تا که پندی برای شما قرار دهیم, وگوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند.

پس هنگامی که یک بار در "صور" دمیده شود.

وزمین وکوهها از جاکنده شوند, پس یکباره درهم کوبیده (ومتلاشی) شوند.

پس در آن روز واقعۀ (عظیم) قیامت به وقوع می پیوندد.

وآسمان شکافته می شود, پس در آن روز سست می گردد (وفرو می ریزد).

وفرشتگان بر کناره های آن (=آسمان) قرار می گیرند, وآن روز هشت (فرشنه) عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می کنند.

در آن روز شما (همگی برای کسابرسی, به پشیگاه خداوند) عرضه می شوید, وهیچ چیز از (کارهای) شما پنهان نخواهد ماند.

پس اما کسی که نامۀ (اعمالش) را به دست راستش دهند, گوید:«بیایید نامۀ (اعمال) مرا بخوانید!

من یقین داشتم که به حساب (اعمال) خودم خواهم رسید».