Showing 1-20 of 52 items.

De onvermijdelijke dag!

Wat is de onvermijdelijke dag?

En wat zal u doen begrijpen wat de onvermijdelijke dag is?

De stammen ven Thamoed en Ad loochenen, als eene valschheid, den dag, die de harten der menschen met schrik zal treffen.

Maar Thamoed werd verdelgd door een vreeselijk onweder.

En Ad werd verdelgd door een brullenden en vreeselijken kreet.

Waarmede God hen gedurende zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens deed treffen. Gij hadt het volk gedurende dien tijd moeten zien, nedergeknield liggende, als waren zij de wortels van holle palmboomen.

En gij zoudt gezien hebben, dat er geen een van hen overbleef.

Ook Pharao en zij die voor hen waren en de steden die verwoest werden, waren schuldig aan zonde.

En zij waren allen ongehoorzaam aan den gezant van hunnen Heer; daarom kastijdde hij hen met eene ruime kastijding.

Toen het water van den zondvloed steeg, bewaarden wij u in de drijvende ark,

Om die tot eene gedachtenis te maken, en opdat het aandachtige oor er de herinnering van zou bewaren.

En als de trompet eens zal klinken.

Als de aarde van hare plaats zal gerukt worden, en ook de bergen, en zij eensklaps in stukken gebroken zullen worden.

Op dien dag zal het onvermijdelijke uur des oordeels plotseling komen.

De hemelen zullen op dien dag gespleten worden en in stukken vallen.

En de engelen zullen ter zijde daarvan zijn en acht hunner zullen op dien dag den troon van uwen Heer boven hen dragen.

Op dien dag zult gij voor den rechterstoel van God geplaatst worden, en geene uwer geheime daden zal verborgen zijn.

En hij, die het hem gegeven boek in de rechterhand zal hebben, zal zeggen: Neem, en lees dit mijn boek.

Waarlijk, ik dacht wel, dat ik deze mijne rekenschap zou moeten geven.