Showing 1-20 of 78 items.

Hay manga manosiya, kalkn iyo so Kadnan iyo, mataan! a so linog ko bangkit na shay´ a lbi a mala!

Sii ko alongan a maylay niyo to, na kalipatan o oman i pphakasoso so pphakasoson iyan, go mimbawata o oman i mawgat so ikawgat iyan: Go maylaing ka so manga manosiya a (lagid o) khikabbrg, a kna a ba siran khikabbrg: Na ogaid na so siksa o Allah a sangat (i kaadai kiran sa akal).

Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii makiphapawala makapantag ko Allah, sa kna ba katao, - go phagonotan iyan so oman i shaytan a pphaminasa!

Minikokom rkaniyan a mataan! a sadn sa manarig on na mataan! a skaniyan na khadadag iyan, go mapnggonanao Niyan ko siksa ko naraka Sair.

Hay manga manosiya, oba kano zasangka ko kawyag (ko oriyan o kapatay), na mataan! a Skami na inadn Ami skano a phoon sa botha, oriyan iyan na phoon sa notfa, oriyan iyan na phoon sa rogo a mbabathik, oriyan iyan na phoon sa saporon a sapo, a miyabaloy ago da mabaloy, ka an Ami rkano mapakaliwanag; go pthangnn Ami ko manga tiyan so kabaya Ami taman ko taalik a miyapnto, oriyan iyan na pphakaliyon Ami skano a manga wata, oriyan iyan (na pphakalaan Ami skano), ka ang kano raotn ko katarotop o bagr iyo; na adn a pd rkano a taw a pphatay (a kangodaan), go adn a pd rkano a taw a phakakasowin ko tanto a korang a kawyagoyag, ka an da a katawan iyan ko oriyan o katao a mayto bo. Na pkhaylaing ka so lopa a kamamaraan, na igira a piyakatoron Ami ron so ig, na pananabadn, go zibokar, go mapakatho iyan so oman i mbarambarang (a mangngto) a mapiya i paras.

Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah na Skaniyan so Bnar: Go mataan! a Skaniyan na pagoyagn Iyan so miyamatay, go mataan! a Skaniyan na so langowan taman na Gaos Iyan.

Na mataan! a so bangkit na phakatalingoma: da a sangka a madadalm on, go mataan! a so Allah na pagoyagn Iyan so taw a matatago ko manga kobor.

Na adn a pd ko manga manosiya a gii makiphapawala makapantag ko Allah, a kna a ba katao, go kna a ba toroan, go kna a ba kitab a pphakabgay sa maliwanag, -

A lilingiin iyan a lig iyan, ka an makadadag phoon ko lalan o Allah a: Adn a bagian iyan sii ko doniya a kahinaan, go pakitaaman Ami ron ko alongan a qiyamah so siksa a phakatotong.

(Ptharoon on:)"Giyai man na sabap ko miyanggalbk o mbala a limang ka, go mataan! a so Allah na kna a ba salimbot ko manga oripn Iyan."

Na adn a pd ko manga manosiya a pzimbaan iyan so Allah sa pkhaalangalangan: Na o masogat skaniyan a mapiya, na masoat on; na o masogat skaniyan a tiyoba, na klidn iyan a paras iyan: Miyalogi sa doniya, go sa akhirat: Giyoto man na skaniyan so kalogi a mapayag!

Pphanongganowin iyan a salakaw ko Allah, so di ron phakabinasa, go di ron phakaompiya: Giyoto man na skaniyan so kadadag a mawatan!

Pphanongganowin iyan so nganin a so kaphakabinasa niyan na lbi a marani a di so kaphakaompiya niyan. Tanto a marata a panarigan, go tanto a marata a bolayoka.

Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Mataan! a so Allah na pnggolawlaan Iyan so nganin a kabaya Iyan.

Sadn sa taw a aya btad iyan na tatarimaan iyan sa di dn thabangan o Allah (so Mohammad) sii sa doniya, go sa akhirat, na btr sa tali ko boongan, oriyan iyan na paggt: Na nggdagdaan iyan o ino khaylang dn o antangan iyan a marata so igagani gani ron!

Na lagid aya a kinitoronn Ami ron a manga tanda a manga rarayag; go mataan! a so Allah na pnggonanaon Iyan so taw a kabaya Iyan!

Mataan! a so miyamaratiyaya, go so manga Yahodi, go so manga Sabiin, go so manga Kristiyan, go so manga Majosi, go so miyamanakoto, - na mataan! a so Allah na khokomn Iyan siran ko alongan a qiyamah: Mataan! a so Allah i saksi ko langowan taman.

Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na somosodiod on so matatago ko manga langit go so matatago ko lopa, - go so alongan, go so olan, go so manga bitoon; go so manga palaw, go so manga kayo, go so manga binatang; go madakl a pd on ko manga manosiya? Na madakl a miyatangkd on so siksa: Na sadn sa hinaan o Allah, na da a makabgay ron sa mnang: Mataan! a so Allah na pnggolawlaan Iyan so nganin a kabaya Iyan.

Giya dowaya a pkharido na miyarido siran makapantag ko Kadnan iran: Na so miyamangongkir, na khasnggayan siran sa nditarn a apoy phangododn ko poro o manga olo iran so phlikabo a ig.

Ipthonag oto ko matatago ko manga tiyan iran, go so manga kobal.