Showing 1-20 of 29 items.

آنچه در آسمانها وزمین است برای خدا تسبیح می گویند( ), و او پیروزمند حکیم است.

فرمانروایی آسمانها وزمین از آنِ اوست, زنده می کند ومی میراند, واو بر هر چیز تواناست.

او اوّل وآخر وظاهر وباطن است, و او به هر چیز داناست.

او کسی است که آسمانها وزمین را در شش روز آفرید, سپس بر عرش مستقر شد, آنچه را در زمین فرو می رود وآنچه را از ان خارج می شود, وآنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود( ) می داند. وهر کجا باشید او باشماست, وخداوند به آنچه می کنید بیناست.

فرمانروایی آسمانها وزمین از آنِ اوست, و(همه ی) کارها به خداوند باز می گردد.

شب را در روز (داخل) می کند, وروز را در شب (داخل) می کند, واو به آنچه در سینه هاست داناست.

به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید واز آنچه شما را در آن جانشین قرار داده انفاق کنید, پس کسانی که از شما ایمان آوردند و(در راه خدا) انفاق کردند برای آنها پاداش بزرگی است.

وشما را چه شده است که به خدا ایمان نمی آورید, در حالی که پیامبر شما را می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید, وبه راستی اگر باور دارید از شما پیمان گرفته است؟!

او کسی است که آیات روشن بر بنده اش نازل می کند تا شما را از تاریکیها (ی کفر وشرک) به سوی نور (ایمان) ببرد, ویقیناً خداوند نسبت به شما رؤوف و مهربان است.

وشما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید, در حالی که میراث آسمانها وزمین از آنِ خداست, کسانی از شما که قبل از فتح (مکه) انفاق کردند و(با مشرکان) جنگیدند (با کسانی که پس از فتح انفاق کردند وجنگیدند) یکسان نیستند. آنها مقام (ومنزلت) شان والاتر (وبرتر) است از کسانی که بعد از فتح (مکه) انفاق کردند وجنگیدند, وخداوند به هر یک وعده نیک (=بهشت) داده است, وخداوند به آنچه می کنید آگاه است.

کیست که به خداوند «قرض الحسنه» (=وام نیکو) دهد, (ودر راه او انفاق نماید) پس برای او دو چندانش کند, وبرای او پا داش ارجمندی است.

روزی که مردان وزنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشاپیش آنها ودر سمت راستشان بسرعت حرکت می کند, (به آنها گفته می شود) امروز شما را بشارت باد, به باغهایی (از بهشت) که نهرها زیر (درختان) آن جاری است, جاودانه در آن خواهید ماند, این کامیابی بزرگی است.

روزی که مردان وزنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «درنگی کنید (وبه ما بنگرید) تا از نور شما پرتوی برگیریم». گفته شود: «به پشت سر خودتان (به دنیا) باز گردید, پس (در آنجا) نور بجوئید». پس دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد, درونش رحمت است واز سمت بیرونش عذاب است.

(منافقان) آنها را صدا می زنند: «آیا ما با شما نبودیم» (مؤمنان) می گویند: «آری, ولی شما خودتان را به بلا افکندید و منتظر ماندید وشک آوردید وآرزوها (ی باطل) شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و(شیطان) فریبکار شما را در برابر (فرمان) خدا فریب داد».

پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود ونه از کسانی که کافر شدند, وجایگاه شما آتش (جهنم) است. همان شایسته شماست, وچه بد جایگاهی است.

آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خدا وآنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ ومانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب (آسمانی) داده شد, پس مدت زمان طولانی بر آنها گذشت, آنگاه قلبهایشان سخت شد, وبسیاری از آنها (گنهکار و) فاسقند.

بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده می کند, به راستی ما آیات (خود) را برای شما (به روشنی) بیان کردیم باشد که شما اندیشه کنید.

بی گمان مردان وزنان صدقه دهنده و(آنها که) به خداوند «قرض الحسنه» دهند, برایشان دوچندان می شود وبرای آنها پاداش ارجمندی است.

وکسانی که به خدا وپیامبرانش ایمان آوردند, آنها نزد پروردگارشان صدیقین وشهداء هستند, برای آنها است پاداششان ونورشان, وکسانی که کافر شدند وآیات ما را تکذیب کردند, آنها دوزخی اند.

بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه وسرگرمی وتجمل, وفخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال وفرزاندان است, همانند بارانی که روییدنی اش کشا ورزان را به شگفت آورد سپس خشک شود (به گونه ای که) آن را زرد رنگ بینی, سپس خرد (وبه کاه تبدیل) شود ودر آخرت (برای کفار) عذاب سخت است و(برای مؤمنان) آمرزشی از جانب خداوند وخشنودی است, وزندگی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست.