Showing 1-20 of 26 items.

Ino a miyakatalingoma rka so totholan ko khikolob?

Adn a manga paras, sa alongan oto, a khipakatitipadng,

A gomagalbk, a khidodokawan,

A phamakasold ko apoy a tanto a mayaw,

A phphamakainomn ko bowalan a plikabo.

Daa pangn´ngkn iran a rowar ko sorokn,

Di ipkhawlit, go di phakarn sa kaor.

Adn a manga paras, sa alongan oto, a madadarandang,

Sabap ko galbk iran na masosoat siran;

Sii ko sorga a maporo,

Daa khan´g iran on a ilang:

Katatagoan sa manga bowalan a pphamanoga;

Katatagoan sa manga kantir a manga poporo,

Go manga baso a khiaadirn,

Go manga olona a khiaantibn,

Go manga paramadali a khikakayatn.

Ba iran di pnggdagdaa so manga onta o andamanaya i kiyaadna on?

Go so langit o andamanaya i kiniporoon on?

Go so manga palaw o andamanaya i kiyapamakatindga on?

Go so lopa o andamanaya i kiyakayata on?