Showing 1-20 of 26 items.

Lalle ne labãrin (¡iyãma) mai rufe mutãne da tsoronta yã zo maka?

Wasu huskõki a rãnar nan ƙasƙantattu ne.

Mãsu aikin wahala ne, mãsu gajiya.

Zã su shiga wata wuta mai zãfi.

Ana shãyar da su daga wani marmaro mai zãfin ruwa.

Ba su da wani abinci fãce dai daga danyi.

Bã ya sanya ƙiba, kuma bã zai wadãtar daga yunwa ba.

Wasu huskõki a rãnar nan mãsu ni"ima ne.

Game da aikinsu, masu yarda ne.

(Suna) a cikin Aljanna maɗaukakiya.

Bã zã su ji yãsassar magana ba, a cikinta.

A cikinta akwai marmaro mai gudãna.

A cikinta akwai gadãje maɗaukaka.

Da kõfuna ar"aje.

Da filõli jẽre,

Da katifu shimfiɗe.

Ashe to bã zã su dũbãwa ba ga rãƙumã yadda aka halitta su?

Da zuwa ga sama yadda aka ɗaukaka ta?

Da zuwa ga duwãtsu yadda aka kafa su?

Da zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗã ta?