Showing 1-20 of 26 items.

Heeft het nieuws van den overvallenden dag des oordeels u bereikt.

Die sommigen de aangezichten zal doen buigen?

Werkende en afgemat van vermoeienis.

Zullen zij in het gloeiende vuur geworpen worden, om geroosterd te worden.

Men zal hun uit eene kokende fontein geven te drinken.

Zij zullen geen voedsel hebben, dan droge doornen en distels (al Dari).

Dat voeden, noch den honger stillen zal.

Maar de aangezichten van anderen zullen op dien dag vroolijk zijn.

Voldaan over hetgeen zij vroeger zullen hebben verricht.

Zij zullen in een sierlijken tuin worden geplaatst.

Waar zij geene ijdele gesprekken zullen hooren.

Daar zal eene springende fontein wezen;

Daar zullen verheven zetels opgericht wezen.

En bekers zullen voor hen geplaatst zijn,

En kussens in orde gelegd,

En tapijten geheel uitgespreid.

Overwegen zij niet hoe de kameelen geschapen zijn

En hoe de hemel verheven is;

En hoe de bergen zijn bevestigd.

En hoe de aarde is uitgespreid?