Showing 1-20 of 77 items.

Mala so (Allah a) tomiyoron ko gii makasnggaya (ko ontol ago so ribat) sii ko oripn Iyan (a Mohammad), ka an mabaloy ko manga kaadn a pphamakaiktiyar;

So (Allah a) Khirk ko kapaar ko manga langit ago so lopa: Go da kowa sa wata Iyan, go da a miyaadn a sakotowa Iyan ko kapaar: Go inadn Iyan so langowan taman, na diniyangka Iyan sa samporna a diyangka.

Na kominowa siran sa salakaw Rkaniyan sa manga katohanan, a da a khaadn iran a mayto bo, ka siran na pphangmbaalan; go da a mipapaar iran a bagian o manga ginawa iran a kabinasa, go ompiya; go da a mipapaar iran a kapatay, go kawyag, ago kawyag ko oriyan o kapatay.

Na pitharo o siran a miyamangongkir:"Da ko ungkai (a Qor´an) inonta na kabokhag, a pimbabaas skaniyan (o Mohammad), go kiyatabangan on skaniyan o pagtaw a manga salakaw". Na sabnar a miyakanggolawla siran sa kandarowaka, go kabokhag.

Go pitharo iran a:"Manga iringa a kabokhag o miyangaoona, a piyakipanorat iyan: Na giyoto na phkhdgn on sa kapita, go magabi."

Tharoang ka a:"Initoron oto o (Allah a) Matao ko masoln, ko manga langit ago so lopa: Mataan! a Skaniyan na tatap a, Manapi, a Makalimoon."

Na pitharo iran:"Antona ini a sogo, a pkhan ko pangn´ngkn, go phlalakaw ko manga padian? Ino da pakatoroni skaniyan sa malaikat, na mabaloy a pdi iyan a pphamakaiktiyar?

"O di na kabgan skaniyan sa kakawasaan, odi na adn a mambagian iyan a pamomolan a pphakakan on? Na pitharo o manga darowaka a: Da a phagonotan iyo a rowar ko mama a tataraponan."

Nggdagdaang ka o anda manaya i kiyapayaga iran rka ko manga ibarat. Na miyadadag siran, na di iran khagaga i kapakatoon sa lalan!

Mala so (Allah a) o kabaya Iyan, na khasnggayan ka Niyan sa mapiya a di giyoto, - a manga pamomolan a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; go khasnggayan ka Niyan sa manga torogan.

Kna, ka piyakambokhag iran so bangkit: Na pithiyagaran Ami so taw a piyakambokhag iyan so bangkit sa kadg:

Na igira a miyailay niyan siran ko darpa a mawatan, na makan´g siran on sa kambaragani, go katagaw.

Na igira a piyamozang siran on, ko darpa a masimpit, a piyakapamagikta siran, na migoraok iran roo so kabinasa!

(Tharoon kiran:)"Di niyo nggoraokn sa alongan nai so kabinasa a isa: Na goraokn iyo so kabinasa a madakl!"

Tharoang ka:"Ba giyoto i tomo, antawaa so sorga a kakal, a so inidiyandi ko miyamananggila?" Miyabaloy a bagian iran a balas go khandodan.

"Mapmbagian iran roo so nganin a kabaya iran, a makakakal siran (roo). Miyabaloy sii ko Kadnan ka a diyandi a pphangnin."

Na sii ko alongan a limodn Iyan siran ago so pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na tharoon Iyan:"Ba skano na diyadag iyo so manga oripn Ko a siran aya, antawaa siran i miyamangawa ko lalan?"

Tharoon iran:"Soti Ka (ya Allah)! Da mapatot rkami i ba kami kowa sa salakaw Rka a manga panarigan: Na ogaid na piyakasawit Ka siran (sa kapipiya ginawa), ago so manga loks iran, taman sa kiyalipatan iran so pananadm: Na mimbaloy siran a pagtaw a miyangabibinasa."

"Na sabnar a pakapmbokhagn kano iran ko katharo iyo: Na da a magaga niyo a kapakalidas, odi na pananabang". Na sadn sa ndarowaka rkano, na pakataamn Ami skaniyan sa siksa a mala.

Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a manga sogo a ba di mataan! a siran na sabnar a pkhan siran ko pangn´ngkn, go phlalakaw siran ko manga padian: Na biyaloy Ami so sabaad rkano ko sabaad a tpng: Ino pphantang kano? Na tatap a so Kadnan ka na Pphakaylay.