Showing 1-7 of 7 items.

Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.

Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;

Mai rahama, Mai jin ƙai;

Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.

Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.

Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.

Hanyar waɗanda Ka yi wa ni"ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.