Showing 1-14 of 14 items.

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

بخشنده ی مهربان است

بخشنده ی مهربان است

مالک روز جزاء است.

مالک روز جزاء است.

تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.

تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.

ما را به راه راست هدایت کن.

ما را به راه راست هدایت کن.

راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ و نه گمراهان.

راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ و نه گمراهان.