Showing 1-7 of 7 items.

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

بخشنده ی مهربان است

مالک روز جزاء است.

تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.

ما را به راه راست هدایت کن.

راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ و نه گمراهان.