Showing 1-20 of 29 items.

Mataan! a Skami na phakadaagn Ami ska (ya Mohammad) sa daag a mapayag:

Ka kagiya a pnapin rka o Allah so miyaona a dosang ka, go so miyawri, go tharotopn Iyan so limo Iyan rka, go thoroong ka Niyan ko okit a makaoontol,

Go thabangang ka o Allah sa tabang a mabagr.

Skaniyan so piyakatoron Iyan so kathatana ko manga poso o miyamaratiyaya, ka an siran makawman sa paratiyaya, - a rakhs o (andang a) paratiyaya iran. Na rk o Allah so manga tantara ko manga langit go so lopa. Na tatap a so Allah na Matao, a Mawngangn,

(Inisogo Iyan so kaphrang ka) kagiya a phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan Iyan so manga lawasayg, makakakal siran roo, go plalasn Iyan kiran so manga karataan iran; - na miyabaloy oto sii ko Allah a daag, a mala, -

Go an iyan masiksa so pphamanangin a manga mama, go so pphamanangin a manga babay, go so manga pananakoto a manga mama, go so manga pananakoto a manga babay, a ipagaarangan iran so Allah sa arangan a marata; sii kiran so pkhagolinggoling a marata: Na kiyararangitan siran o Allah go pimorkaan Iyan siran, go inithiyagar Iyan kiran so Jahannam. Na mikharatarata a khabolosan.

Na rk o Allah so manga tantara ko manga langit ago so lopa. Na tatap a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.

Mataan! a Skami na siyogo Ami ska (ya Mohammad) a saksi, go pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar:

Ka an iyo maparatiyaya so Allah, go so sogo Iyan, go an iyo Skaniyan katabangi, go an iyo mazlasla Skaniyan, go an iyo miphoroporo so Allah ko kapitapita, go so kagabigabi.

Mataan! a so siran a gii siran rka makiphasada, na aya dn a gi iran miphasada na so Allah: So lima o Allah na Maliliyawaw ko manga lima iran; na sadn sa ndorat na aya dn a kapndoratan iyan na giya dn a ginawa niyan; Na sa taw a tomann iyan so inibgay niyan a pasad ko Allah, na mbgan Iyan dn skaniyan sa balas, a mala.

Ptharoon rka dn o mithatalimbagak ko manga Arab a:"Miyatmbang kami o manga tamok ami go so manga taalok rkami, na pangnin kaming ka sa maap". Di iran pakitharo ko manga dila iran so da ko manga poso iran. Tharoang ka:"Na antawaa i adn a mapkhapaar iyan rkano ko Allah a mayto bo amay ka pakaantapan kano Niyan sa morala odi na pakaantapan kano Niyan sa ompiya? Kna, ka tatap a so Allah sii ko gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.

"Kna, ka inipagarangan iyo sa di dn makambalingan so Rasol ago so miyamaratiyaya ko manga taalok kiran sa dayon sa dayon, go pipharasan oto ko manga poso iyo, go miyagarangan kano sa arangan a marata, go miyabaloy kano a pagtaw a miyangabibinasa."

Na sadn sa di maratiyaya ko Allah go so sogo Iyan na mataan! a Skami na pithiyagaran Ami so miyamangongkir sa kadg!

Na rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa: Pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, go ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan. Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.

Ptharoon o mithatalimbagak, amay ko songowan iyo so manga taban ka phangowaan iyo skaniyan a:"Botawani kami niyo ka monot kami rkano"; khabayaan iran a kasambian iran so manga katharo o Allah. Tharoang ka:"Di kano rkami dn pagonot." Giyoto man na pitharo o Allah gowani, na ptharoon iran dn: -"Kna, ka ziign kami niyo". Kna, ka miyabaloy siran a da a sasabotn iran inonta so mayto.

Tharoang ka ko mithatalimbagak ko manga Arab a:"Thawagn kano (a phakaaton) ko pagtaw a adn a guus iyan a mala, a mipmbonoay niyo siran, odi na somangkop siran; na o onoti niyo na mbgang kano o Allah sa balas a mapiya. Na o talikhod kano lagid o kiyatalikhod iyo a miyaona, na ziksaan kano Niyan sa siksa a malipds."

Da´ ko bota i dosa, go da´ ko lpo i dosa, go da´ ko pkhasakit i dosa (ko da iran kawnot sa thmoan): Na sadn sa monot ko Allah go so sogo Iyan, na phakasoldn Iyan ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg. Na sa taw a tomalikhod, na ziksaan Iyan skaniyan sa siksa a malipds.

Sabnsabnar a miyasoat so Allah ko miyamaratiyaya gowani ko dii siran rka makiphasada ko atag o kayo: Na katawan Iyan so matatago ko manga poso iran, na piyakatoron Iyan kiran so kathatana, go inibalas Iyan kiran so daag, a marani,

Go manga taban a madakl a phangakokowa iran skaniyan. Na tatap a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.

Inidiyandi rkano o Allah so manga taban a madakl, a phangakokowa niyo skaniyan, na pinggagaanan Iyan rkano aya, go lininding kano Niyan ko manga barokan o manga manosiya, ka ang kano mabaloy a tanda ko miyamaratiyaya, go ang kano Niyan matoro ko okit a makaoontol;