Showing 1-5 of 5 items.

จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ

ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น

และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม

และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน

และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา