Showing 1-5 of 5 items.

Tharoang ka a: Mlindong ako ko Kadnan o khapita,

Phoon ko karataan o nganin a inadn Iyan,

Go so karataan o gagawii igira a miyakalibotng,

Go so karataan o pphamangiyop ko manga palot,

Go so karataan o makasiig igira a miyaniig.