Showing 1-5 of 5 items.

(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار سپیده دم پناه می برم,

از شر تمام آنچه آفریده است,

واز شر تاریکی شب, آنگاه که همه جا را فراگیرد.

واز شر (زنان جادوگر) که با افسون در گره ها می دمند.

واز شر حسود آنگاه که حسد ورزد».