Showing 1-20 of 30 items.

Ik zweer bij het aanbreken van den dag

En de tien nachten;

Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is,

Bij den nacht als die aanbreekt.

Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?

Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.

Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen,

Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?

En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.

En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.

Die zich onbeschaamd hadden gedragen.

En het verderf op de aarde vermeerderden?

Daarom stortte de Heer verschillende soorten van kastijdingen over hen uit;

Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.

Daarom als zijn Heer hem (door voorspoed) beproeft, en hem eert en goed voor hem is. Zegt de mensch: Mijn Heer eert mij.

Maar als hij hem met rampen bezoekt, en hem zijne weldaden terughoudt, Zegt hij: Mijn Heer versmaadt mij.

Volstrekt niet, maar gij eert den wees niet.

Noch noodigt gij elkander uit, den arme te voeden.

Gij verzwelgt de erfenis der zwakken met eene blinde begeerigheid.

En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).