Showing 1-8 of 8 items.

Da ko btad o siran a da pamaratiyaya a pd ko tiyoronan ko kitab, ago so manga pananakoto oba siran miyamagkar taman sa kiyapakatalingoma kiran o marayag a karina:

Sogo a phoon ko Allah, a makapphangadi ko manga kitab a manga soti:

Khisosoratan oto sa (kokoman a) ontol.

Na da makazsnggaya so siran a piyamgan ko kitab inonta ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o marayag a karina.

A da a inisogo kiran a rowar sa kapzoasoata iran ko Allah, a totolabosn iran on, so okit ko kapagintaw, a zasalimbotawan siran, ago so kipamayandgn iran ko sambayang, go so katonaya iran ko zakat: Giyoto man i okit a ontol.

Mataan! a so siran a da pamaratiyaya a pd ko tiyoronan ko kitab, ago so manga pananakoto, na sii ko apoy ko naraka Jahannam, makakakal siran on. Siran man i miyakaratarata ko manga kaadn.

Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na siran man na siran i miyakapiyapiya ko manga kaadn.

Adn a balas kiran sii ko Kadnan iran a manga sorga a tatap, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran on, sa dayon sa dayon. Miyasoat kiran so Allah na khasoat siran on (mambo). Giyoto man na bagian o taw a inikalk iyan so Kadnan iyan.