Showing 1-8 of 8 items.

کسانی که کافر شدن از اهل کتاب ومشرکان, (از آیین کفر) دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید.

پیامبری از سوی خداوند (بیاید) که صحیفه های پاک را نخواند.

و در آن (صحیفه ها) نوشته هایی استوار (ودرست) است.

و کسانی که به آنان کتاب داده شد (از یهود ونصارد) پراکنده نشدند (واختلاف نکردند) مگر بعد از آنکه دلیل روشن برای آنها آمد.

و آنان فرمان نیافتند جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود رابرای او خالص گردانند (واز شرک وبت برستی) به توحید (ودین ابراهیم) روی آورند. ونماز را بر پا دارند وزکات را بپردازند, واین است آیین راستین ومستقیم.

بی گمان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان, در آتش جهنم اند که درآن جاودانه خواهند ماند, آنان بدترین آفریدگان هستند.

همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, آنها بهترین آفریدگان هستند.

پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای (بهشت) جاویدان است که نهرها از زیر (درختان) آن جاری است, همیشه در آن خواهند ماند, خداوند از آنها خشنود است, وآنها (نیز) از او خشنودند, واین (مقام وپاداش) برای کسی است که از پروردگارش بترسد.