Showing 1-20 of 286 items.

Alif lám mím!

Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné,

kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají,

kteří věří v to, co bylo sesláno tobě, i v to, co bylo sesláno před tebou, a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni,

ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení.

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv - stejně neuvěří!

Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný.

Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají:"Věříme v Boha i v den soudný," zatím však jsou nevěřící.

Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení.

V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali.

A když se jim řekne:"Nešiřte pohoršení na zemi!", tu odpovídají:"My ji jen polepšujeme!"

Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí?

A když se jim řekne:"Uvěřte, jako již uvěřili tito lidé!", tu odpovídají:"Cožpak máme věřit tak, jako tito hlupáci?" Zdaž však nejsou právě oni hlupáci, jenže o tom nevědí?

Když potkají ty, kdož uvěřili, říkají:"Uvěřili jsme", když však zůstanou sami se svými satany, hovoří:"Jsme s vámi a tamtěm se jen posmíváme."

Bůh se jim však sám vysměje a ponechá je dlouho tápat jak slepé ve vzpurnosti jejich.

To jsou ti, kdož koupili blud za správné vedení, však obchod jejich jim nepřinesl zisk a po správné cestě se neubírají.

Podobají se tomu, jenž rozžehl oheň: když osvětleno jim bylo vše, co je kolem, Bůh odnesl jim světlo a nechal je v temnotě, nevidoucí.

Hluší, němí a slepí - z bludu svého se nenavrátí!

Anebo jako když objeví se na nebi mrak deštivý, plný temnoty, hromů a blesků: lidé si zacpávají prsty uši své před hromobitím, bojíce se smrti; avšak Bůh obklopuje nevěřící ze všech stran.

Blesk div jim zrak neodňal, však dokud je blesky ozařují, kráčí při svitu jejich, a když nad nimi se zatmí, zastaví se. Kdyby Bůh chtěl, odňal by jim zrak i sluch, neb Bůh je nad věci každou všemocný.