Showing 1-20 of 20 items.

Pzapa Ako sa ibt ko ungkai a ingd (a Makkah),

A ska na mababaling sangkai a ingd,

Go so mimbawata ago so inimbawata,

Ka sabnsabnar a inadn Ami so manosiya sii ko karomasayan:

Ba niyan tatarimaa sa da dn a phakapaar on a isa bo?

Gii niyan tharoon a: Miyakaylang ako sa tamok a madakl!

Ba niyan tatarimaa sa da a miyakaylay ron a isa bo?

Ba Ami da snggay skaniyan sa dowa mata?

Go dila, go mbala a modol?

Go pinggonanao Ami skaniyan ko dowa a lalan?

Na ino niyan da panagontamani so mapigl,

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so mapigl?

So kapmaradika sa oripn,

O di na so kapakakana sii ko alongan a kaor,

Ko wata a ilo a madasg,

O di na so miskin a middkt ko botha;

Oriyan iyan na miyabaloy a pd ko siran a miyamaratiyaya, ago iniphipiisa iran so kaphantang go iniphipiisa iran so kapangalimo.

Na siran man i manga taw ko kawanan.

Na so siran a miyamangongkir ko manga ayat Ami, na siran i manga taw ko diwang;

A kakokoloban siran sa apoy.