Showing 1-3 of 3 items.

ขอสาบานด้วยกาลเวลา

แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน