Showing 1-3 of 3 items.

Ibt ko masa,

Ka mataan! a so manga manosiya na matatago dn ko kalogi,

Inonta so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go inipamagosiyata iran so bnar, go inipamagosiyata iran so kaphantang.