Showing 1-20 of 206 items.

Alif, Lam, Mim, Sad. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

(Giyang kaya a Qor´an) Na kitab a initoron rka (ya Mohammad), - na di aya nggagtn a rarb ka, - ka an ka mipamaka iktiyar go pananadm a rk o miyamaratiyaya.

Onoti niyo so (Qor´an a) initoron rkano a phoon ko Kadnan iyo, na di niyo pagonoti, so salakaw Rkaniyan a manga panarigan, miyakayto ito a kapphakatadm iyo.

Na madakl a ingd a bininasa Mi, a miyakaoma on so siksa Ami ko kagagawii, odi na siran na khitotorogn siran ko kawtho o alongan.

Na da a miyabaloy a daowa iran gowani ko makawma kiran so siksa Ami, a rowar sa kiyatharo iran:"Sa mataan! a skami na miyabaloy kami a manga darowaka."

Na mataan! a pagizaan Ami dn so manga taw a siyogo an siran, go pagizaan Ami dn so manga sogo.

Na mataan! a phanotholn Ami kiran dn (so pinggolawla iran) sii ko katao, go kna a ba Kami di makadadarpa.

Na so kathimbang sa alongan oto na ontol: Na sadn sa makapnd so manga timbang iran, na siran man na siran i phamakaslang sa maliwanag:

Na sadn sa makakhap so manga timbang iyan, na siran man so liyogi ran so manga ginawa iran, sabap ko kiya ongkira iran ko manga ayat Ami.

Na sabnsabnar a piyaka khapaar Ami skano ko lopa, go singgayan Ami skano roo sa manga kawiyagan: Na miyakayto ito a kapphanalamat iyo!

Go sabnsabnar a inadn Ami skano, oriyan iyan na pimbontalan Ami skano; oriyan iyan na pitharo Ami ko manga malaikat a: Pangalimbabaan kano ko Adam, na miyangalimbabaan siran; inonta so iblis; ka da mapd ko miyamangalimbabaan.

Pitharo (o Allah) a:"Antonaa i miyakarn rka sa dang ka kapangalimbabaan isako sogoon Akn ska?" Pitharo (o iblis) a:"Sakn i tomo a di so Adam. Ka inadn akong Ka a phoon sa apoy, na inadn Ka skaniyan a phoon sa lipaw."

Pitharo (o Allah) a:"Panokha ka ding ka dait iba ka sii di pmaratabat. Na awa ka, ka mataan! a ska na pd ko miyamakayto."

Pitharo (o iblis) a:"Bgi akong Ka sa taalik taman ko alongan a kawyaga kiran."

Pitharo (o Allah) a:"Mataan! a ska na pd ko piyangabbgan sa taalik."

Pitharo (o iblis):"Na sabap ko kiyabaloyang Ka rakn a dadag, na mataan! a bknang ko siran dn sa ayan ko lalan Ka a makaoontol:"

"Oriyan iyan na mataan! a songowang ko siran dn sii ko kasasangoran iran, go sii ko talikhodan iran, go sii ko manga kawanan iran, go sii ko manga diwang iran. Na ding ka matoon so kadaklan kiran oba pananalamat."

Pitharo (o Allah) a:"Awa ka phoon rkaniyan (a sorga), a papaawingn, a inibowang. Na mataan! a sadn sa monot rka kiran, - na mataan! a ipno Akn skano dn ko naraka Jahannam langon."

Na (pitharo o Allah a:)"Hay Adam, babaling ka, ska go si karomang ka ko sorga, na kang kano sa sadn sa kabaya iyo a dowa: Na di kano pagobay sangkai a kayo, ka mbaloy kano a pd ko manga darowaka."

Na piyangonsi siran o shaytan, ka an iyan kiran kasawai so idadalong kiran ko kayaan iran. Go pitharo iyan a:"Da a kinisaparn rkano o Kadnan iyo sangkai a kayo, a rowar sa oba kano mabaloy a dowa a malaikat, odi na mabaloy kano a pd ko phangakakakal (ko sorga)."