Showing 1-20 of 206 items.

Alif lám mím sád!

Toto je Písmo, které ti bylo sesláno - nechť není v hrudi tvé ohledně něho obavy žádné abys jím varoval a aby bylo pro věřící připomenutím.

Následujte to, co bylo vám sesláno od Pána vašeho, a nenásledujte jiných pánů vedle Něho! Jak málo si to připomínáte!

Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost Naše je zastihla za noci anebo za poledne.

A když postihla je přísnost Naše, zmohli se jedině na zvolání:"Věru jsme byli nespravedliví!"

A zajisté se budeme tázat těch, k nimž poslové byli vysláni, a budeme se ptát i vyslanců Božích,

a věru jim sdělíme se znalostí vše, vždyť My jsme nebyli nepřítomni.

V ten den bude váhou pravda; ti, jichž váha bude obtěžkána dobrými skutky, ti blaženi budou,

zatímco ti, jichž váha bude lehká, sami sobě ztrátu způsobili tím, že nespravedliví k znamením Našim byli.

A umístili jsme vás na zemi a připravili jsme pro vás na ní obživu - a jak málo jste vy vděční!

A vskutku jsme vás stvořili a potom jsme vám podobu dali a posléze jsme k andělům pravili:"Padněte na zem před Adamem!" A padli všichni před ním kromě Iblíse, jenž nebyl mezi těmi, kdož se klaněli.

Pravil Bůh:"Co ti zabránilo, abys padl, když jsem ti to poručil?" Odpověděl:"Já lepší jsem než on, mne z ohně jsi stvořil, jeho však jen z hlíny."

Pravil Bůh:"Sestup odsud, neboť ti nepřísluší, aby ses zde pyšným ukazoval! Odejdi, neboť věru budeš z opovržených!"

Řekl Iblís:"Popřej mi odklad až do dne, kdy budou vzkříšeni!"

Pravil Bůh:"Budiž tedy mezi těmi, jimž odklad je dán!"

Řekl Iblís:"Za to, žes mne odvrhl, budu věru na ně číhat na přímé stezce Tvé

a pak je budu pokoušet zepředu i zezadu, zprava i zleva, takže většinu z nich shledáš nevděčnými!"

Pravil Bůh:"Odejdi odsud zahanben a zavržen! Však těmi, kdož následovat tě budou, já věru peklo naplním všemi!

A ty, Adame, obývej s manželkou svou ráj! Jezte, z čeho se vám zachce, ale nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!"

Však satan jim oběma našeptal, aby odhalili to, co dosud před nimi bylo skryto z nahoty jejich, a řekl:"Pán váš zakázal vám tento strom jen proto, abyste se nestali anděly či nesmrtelnými!"