Showing 1-20 of 69 items.

Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Ba tiyarima o manga manosiya sa di siran pkhodiin asar a gi iran matharo a:"Miyaratiyaya kami, na siran na di siran thiyobaan?"

Na sabnsabnar a tiniyoba Ami so miyaonaan iran, na mataan a pntoon dn o Allah so mimamataan, go mataan a pntoon Iyan dn so manga bokhag.

Ba tiyarima o siran a giinggagalbk ko manga rarata sa khapalagoyan Kami ran? Miyakaratarata so ipkhokom iran!

Sa taw a mabaloy a aarapn iyan so khithoona an iyan ko Allah, na mataan! a so diyandi o Allah na phakatalingoma dn: Go Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.

Na sa taw a managontaman, na makaphanagontaman sa rk bo o ginawa niyan: Mataan! a so Allah na sabnar a di makaphangangarongan ko manga kaadn.

Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na mataan a lalasn Ami kiran dn so manga dosa iran, go mataan a ibalas Ami kiran dn so mapiya ko pinggolawla iran.

Na piyanginsana Mi ko manosiya so (kaphiyapiya i niyan ko) mbala a loks iyan, sa samporna a kaphiyapiya: Na o tgln iran rka a kisakoton ka Rakn ko daa rk ka on a katao, na ding ka siran pagonoti. Sii Rakn so khandodan iyo, na phanotholn Ko rkano so pinggolawla niyo.

Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na matatangkd a phakasoldn Ami siran dn (ko sorga) a pd o manga bilangataw.

Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii niyan tharoon a:"Piyaratiyaya mi so Allah"; na igira a miyaringasa makapantag ko Allah, na balowin iyan so pangarasi o manosiya a izan o siksa o Allah! Na ibt o adn a makawma a tabang a phoon ko Kadnan ka, na mataan a ptharoon iran dn a:"Mataan! a skami na aya btad ami na pd iyo". Ba di so Allah i Matao ko nganin a zisii ko manga rarb o manga kaadn?

Na mataan a katawan dn o Allah so miyamaratiyaya, go mataan a katawan Iyan dn so pphamanangin.

Na pitharo o siran a miyamangongkir ko siran a miyamaratiyaya a:"Kdga niyo so okit ami, ka awidan ami so manga dosa niyo"; a da a khaawidan iran ko manga dosa iran a mayto bo: Mataan! a siran na titho a manga bokhag!

Na mataan a khaawidan iran so manga dosa iran, go so manga dosa (o diyadag iran), a rakhs o manga dosa iran, go mataan a ipagiza kiran dn ko alongan a qiyamah so pimbabaas iran a kabokhag.

Na sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan, na miyakatarg kiran sa sanggibo ragon korang bo sa lima polo ragon: Na piyolang siran o ig a mala, a siran na manga darowaka.

Na siyabt Ami skaniyan ago so manga pd a miyakada ko kapal, go biyaloy Ami oto a tanda ko manga kaadn!

Go (siyogo Ami) so Ibrahim gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan a:"Zoasoata niyo so Allah: Go onoti niyo Skaniyan: Giyoto man i mapiya rkano, o skano na katawi niyo!

"Aya bo dn a pzimbaan iyo a salakaw ko Allah na manga barahala, go pphangmbaalan iyo a kabokhag. Mataan! a so pzimbaan iyo a salakaw ko Allah na da a makhakapaar iran rkano a pagpr: Na thontota niyo sii ko Allah so pagpr, go simbaa niyo Skaniyan, go panalamat kano Rkaniyan: Ka Rong kano phakandoda.

"Na oba niyo pakapmbokhaga (so Rasol), na sabnar a piyakambokhag o manga pagtaw a miyaonaan iyo (so manga rasol): Na da a paliyogat ko Rasol a rowar ko kapamakasampay (o sogoan) a mapayag."

Ba iran da manggdagda o andamanaya i kapphakapanagipoona o Allah ko kapphangadn, oriyan iyan na khasowin Iyan skaniyan (madn)? Mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.

Tharoang ka a:"Lalakaw kano ko lopa na pamimikirana niyo o andamanaya i kiyaphoon Iyan (madn) ko manga kaadn, oriyan iyan na so Allah na phangadn sa kapangadn a mori: Mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan.