Showing 1-20 of 112 items.

Miyakarani ko manga manosiya so kaphamagitonga kiran a siran na matatago ko kalipat a khitatalikhod.

Daa phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko Kadnan iran a bago, a ba iran di phamamakin´ga a siran na sasablawn iran, -

Mabibimban so manga poso iran na inipnanay ran so bitiyara a siran na manga darowaka a:"Da ko ngkaya inonta na manosiya a lagid iyo; ati zong kano ko balik mata a skano na pkhaylay niyo?"

Pitharo (o Mohammad):"So Kadnan ko na katawan Iyan so katharo ko langit ago so lopa: Go Skaniyan so Pphakan´g a Matao."

Kna, ka pitharo iran a:"Manga sambar a manga taginpn! Kna, ka pimbabaas iyan oto! Kna, ka skaniyan na pababayok na witi tano niyan sa tanda lagid o kiyasogoa ko miyangaoona!"

Daa miyaratiyaya a miyaonaan iran a phagingd, a bininasa Mi skaniyan: Ino siran pharatiyaya siran?

Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran na izai niyo so adn a katao niyan o skano na di niyo katawi.

Na da Ami siran snggai sa lawas a di phamangangan ko pangn´ngkn, go kna a ba siran phangakakakal (ko doniya).

Oriyan iyan na initoman Ami kiran so diyandi, na siyabt Ami siran ago so taw a kabayi Ami, go bininsasa Mi so manga malawani.

Sabnsabnar a tiyoronan Ami skano sa kitab a ndodon so mnang iyo: Ino niyo di pnggdagdaa?

Na madakl a bininas Ami a phagingd a aya btad iyan na darowaka, na mimbago Kami ko oriyan iyan sa pagtaw a manga salakaw!

Na kagiya a magdam iran so siksa Ami, na samawto na siran na pnggagaanan iran malagoy.

(Pitharo kiran): Di kano phamalagoy, go kasoy kano ko inipangalimo rkano, go so manga darpa iyo, ka ang kano kayzai.

Miyatharo iran:"Hay dowandowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"

Na da dn mapta angkoto a kapnggoraok iran, taman sa biyaloy Ami siran a (lagid o) piragon a miyangattbas.

Na kna a ba aya kiyaadna Mi ko langit ago so lopa, go so nganin a lt a dowa nan na ba Ami kabimbanan!

O kabaya Ami a komowa Kami sa karimbaran, na mataan a kowaan Ami skaniyan phoon ko hadapan Ami, o Skami na pnggolawla Ami!

Kna, ka ipmbasbas Ami so ontol ko ribat, na mapakaphagotkotk iyan, na samawto na skaniyan na pkhaylang! Na aya rk iyo na so sangat a siksa phoon ko iphropa nyo.

Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Go so (manga malaikat a) zisii ko hadapan Iyan na di iran iphnama a kapzimbaa Rkaniyan, go di siran protosn:

Gi iran iphoroporo ko gagawii go so dawndaw sa di iran printasn.