Showing 1-20 of 112 items.

Přibližuje se k lidem zúčtování jejich, zatímco lhostejně se odvracejí,

a kdykoliv jim od Pána jejich nové připomenutí přijde, jen jako v zábavě mu naslouchají

s výsměchem v srdcích. A ti, kdož nespravedliví jsou, tajně se domlouvají:"Což není on jen smrtelník vám podobný? Cožpak se chcete podílet na kouzelnictví, přestože oči máte vidoucí?"

Rci:"Pán můj dobře zná řeči na nebesích i na zemi, On slyšící je i vševědoucí."

Však naopak oni hovoří:"To jsou jen sny popletené či spíše on sám si to vymyslil, ba věru on básníkem je! Ať tedy předloží znamení, s jakými byli vysláni proroci staří!"

Neuvěřilo před nimi žádné město, a zahubili jsme je. Uvěří snad nyní tito?

A poslali jsme před tebou pouze muže, jimž vnuknutí jsme dali. Zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!

A nedali jsme těmto prorokům těla, jež by pokrmy nejedla, a ani nesmrtelní nebyli.

Potom jsme splnili slib jim daný a zachránili jsme je i ty, jež jsme chtěli, zatímco přestupníky jsme zahubili.

A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí - což to nepochopíte?

A kolik jsme vyvrátili měst, jež byla nespravedlivá, a po nich vzniknout jsme národům jiným dali!

A jakmile pocítili přísnost Naši, prchat z měst se jali.

"Neprchejte, ale raději se vraťte k přepychu, v němž jste žili, a do příbytků svých - možná že o vydání počtu požádáni budete!"

A odpověděli:"Běda nám, my věru byli jsme nespravedliví!"

A nepřestalo toto volání jejich, dokud jsme je jak obilí neskosili a životy jejich nezhasili.

My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili;

kdybychom se byli chtěli pobavit, našli bychom si zábavu u Sebe, kdybychom už tak učinit zamýšleli.

Naopak My pravdu proti falši mrštíme, a roztříští ji, a hle, ona se rozplyne; však běda vám za to, co lživě Bohu připisujete!

Jemu náleží všichni, kdož na nebesích jsou a na zemi; a ti, kdož u Něho dlí, nejsou tak hrdopyšní, aby Mu nesloužili, a nikdy neumdlí

a pějí slávu Jeho dnem i nocí bez přestání.