Showing 61-80 of 112 items.

[De andra] sade:"För hit honom inför allt folket, så att de kan [berätta vad de får] bevittna!"

[När han förts fram] frågade de:"Har du, Abraham, gjort detta mot våra gudar?"

Han svarade:"Nej, det var denne, den förnämste av dem, som gjorde det. Men fråga dem ni, om det är så att de kan tala."

Då återgick de till att diskutera inbördes och [några] sade [till de andra]:"Det är ni som har gjort orätt!"

Men så svängde de om [och sade till Abraham:]"Du vet mycket väl att dessa [bilder] inte kan tala!"

[Då] sade han:"Dyrkar ni alltså i stället för Gud det som varken kan gagna eller skada er

Skam över er och det som ni dyrkar i Guds ställe! Vill ni inte använda ert förstånd?"

[Då] ropade de:"Låt oss bränna honom [på bål] och hämnas gudarna, om [något] måste göras [för dem]!"

[Då] befallde Vi elden:"Bli svalka och säkerhet för Abraham!"

[Sedan] försökte de snärja Abraham med list, men [Vi korsade deras planer] och lät dem stå som förlorare:

Vi räddade honom och Lot [och förde dem] till det land som Vi har välsignat för alla folk.

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor;

och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.

OCH [MINNS] Lot! Vi gav honom visdom och kunskap, och Vi räddade honom från [hans] folk, som begick onda och skamliga handlingar; de var fördärvade människor, som trotsade [Gud].

Vi inneslöt honom i Vår nåd, och han var sannerligen en av de rättsinniga.

OCH [MINNS] Noa! - Hur han i forna dagar bad [om Guds hjälp mot sitt folk] och hur Vi bönhörde honom och därpå räddade honom och hans närmaste undan den stora floden.

Vi gav honom styrka att stå emot folket, som avvisade Våra budskap som lögn; dessa människor var i sanning fördärvade och Vi dränkte dem alla.

OCH [MINNS] David och Salomo - hur de dömde i ett fall där får [tillhörande] en grupp människor hade kommit in under natten på en [främmande] åker och betat av säden. Vi var vittne till deras dom.

Fastän Vi hade gett Salomo en djupare förståelse av saken, hade Vi gett båda visdom och kunskap. Och Vi befallde bergen och fåglarna att tillsammans med David lovprisa Oss - Vi har makt att göra detta.

Och Vi lärde honom att tillverka brynjor åt er för att göra er mer motståndskraftiga i era krigståg. Är ni tacksamma [för detta]