Showing 1-19 of 19 items.

Pangadi ka: Sii ko ngaran o Kadnan ka a so Miyangadn;

Inadn Iyan so manga manosiya, phoon ko manga rogo a mimbathik.

Pangadi ka: Ka so Kadnan ka na lbi a Maginawa, -

So miyangndao ko (kisoratn ko) pansom,

Inindao Niyan ko manosiya so di Niyan katawan.

Sabnar a mataan! a so manosiya na phangakowala dn,

Ko kiyailaya niyan sa miyakatharambisa.

Mataan! a sii bo ko Kadnan ka i khandodan.

Ay gda aka ko skaniyan a pzapar,

Ko oripn (o Allah) igira a mizambayang?

Ay gda aka amay ka skaniyan na zisii ko toroan,

O di na inisogo iyan so kapananggila?

Ay gda aka amay ka (so pphanapar na) tomiyaplis go tomiyalikhod?

Ba niyan di katawi a mataan! a so Allah na phagilayn Iyan?

Gnki niyan, ka mataan a odi niyan gnki, na gandrn Ami dn ko tandongan,

(Khirk ko) Tandongan, a bokhag, a baradosa;

Na tawaga niyan i salinggogoya iyan!

Ka tawagn Ami so khisisiyap ko naraka!

Sabnar! a ding ka pagonoti skaniyan, go sojiod ka, go pakarani ka (ko Kadnan ka).