Showing 1-19 of 19 items.

Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil,

člověka z kapky přilnavé stvořil!

Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý,

ten, jenž naučil perem,

naučil člověka, co ještě neznal.

Však pozor, člověk vzpurným se stává,

neb za soběstačného se pokládá,

však věru k Pánu tvému (vše) svůj návrat má!

Co soudíš o tom, jenž zabraňuje

služebníkovi, když se modlí?

Soudíš, že na správné cestě dlí

či bohabojnost přikazuje?

Co soudíš o něm,jestliže odvrací se a ze lži obviňuje?

Což neví, že Bůh (jej) vskutku pozoruje?

Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici,

tu kštici prolhanou a hříšnou!

Pak ať svolává si svůj klan,

my přivoláme si stráž pekelnou!

Však pozor, neposlouchej ho, leč padni na tvář svou a (k Bohu) se přibliž!