Showing 1-19 of 19 items.

Madhëroje emrin e Zotin tënd të Lartë!

I cili krijoi dhe përsosi,

Dhe i cili përcaktoi e orientoi,

Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës;

E pastaj atë e bëri mbeturinë të zezë.

Ne do të lexojmë ty e nuk do të harrosh (Kur’anin).

Përveç asaj që All-llahu dëshiron. Ai e di të haptën e të fshehtën.

Dhe Ne do ta lehtësojmë ty më të lehtën.

Pra këshillo aty ku këshilla bën dobi.

Do të këshillohet ai që ka frikë,

Ndërsa do të shmanget më i keqi,

I cili do të hyjë në zjarrin e madh.

Pastaj nuk do të vdesë në të, por as nuk do të jetojë.

Ka shpëtuar ai që është patruar.

Që e përkujton emrin e Zotit të vet dhe falet.

Po ju i jepni përparësi jetës së dunjasë,

Ndërsa ahireti (amshimi) është më i mirë dhe e përjetshëm.

Vërtet kjo ishte në broshurat e lashta:

në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait.