Showing 1-20 of 35 items.

Ha, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Initoron so kitab a phoon ko Allah, - a Mabagr, a Mawngangn.

Da ko kiyaadn Ami ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan inonta na sii ko bnar, go so taalik a miyapnto; na so miyamangongkir na so piyakiiktiyaran kiran na tatalikhodan iran.

Tharoang ka (ya Mohammad):"Ay gda iyo ko pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah? Pakiilayn iyo rakn o antonaa i miyaadn iran ko lopa, ba adn a minitompok iran ko manga langit? Witi ako niyo sa kitab a miyaonaan aya, odi na so malalamba ko katao, o skano i manga bnar!

Na ba adn a taw a makalawan a dadag ko taw a pphanongganowin iyan a salakaw ko Allah, so da a khismbag iyan on sa taman ko alongan a qiyamah, go siran na so panongganoy ran na da a mlng iran on?

Go amay ka limodn so manga manosiya na mabaloy siran a manga ridoay ran, go mabaloy siran ko kapzimbaa kiran a ongkirn iran!

Na igira a pphangadian kiran so manga ayat Ami a manga rarayag, na tharoon o siran a miyamangongkir ko bnar ko kiyapakawma niyan kiran a:"Giyaya na balik mata, a mapayag!"

Kna, ka gi iran tharoon a:"Pimbaas iyan aya". Tharoang ka a:"O pimbaas akn aya na da a mipaar iyo rakn ko (siksa) o Allah a mayto bo. Skaniyan i Matao ko pphamrakn iyo. Miyakatarotop Skaniyan a saksi ko lt akn ago skano; go Skaniyan so Manapi, a Makalimoon."

Tharoang ka (ya Mohammad) a:"Kna a ba ako mibibida ko manga sogo, go di ko katawan i ikhidia rakn ago skano. Da a pagonotang ko inonta so iphagilaham rakn, go sakn na matag phamakaikitiyar, a mapayag."

Tharoang ka:"Ay gda iyo amay ka aya btad iyan na phoon ko hadapan o Allah, a inongkir iyo skaniyan, go adn a mizaksi a saksi a pd ko manga moriyataw o Israil ko lagid iyan, na miyaratiyaya, na mimaratabat kano. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonana on so pagtaw a manga darowaka."

Na pitharo o siran a miyamangongkir ko siran a miyamaratiyaya:"O adn a kapiya niyan na di kami niyo ron kaonaan na gowani a da iran paratiyayaa skaniyan", na ptharoon iran a:"Giyai na kabokhag, a andang!"

Na sii ko onaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan, go limo: Na giyaya na kitab a tomiyanto, a basa Arab, ka an iyan mapakaiktiyar so mindadarowaka, go tothol a mapiya ko miphipiyapiya.

Mataan! a so siran a pitharo iran a:"Aya Kadnan ami na so Allah, oriyan iyan na miyontol siran, na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri);"

Siran man i khimangark ko sorga, makakakal siran on: Balas sabap ko pinggolawla iran.

Na piyanginsana Mi ko manosiya so (kaphiyapiya i ko) mbala a loks iyan sa samporna a kaphiyapiya: inikawgat skaniyani ina iyan sa margn, go inimbawata iyan sa margn. Na so kiya awidi niyan on, go so kiyapakagnka on somoso na tlo polo olan. Taman sa igira a minisampay ko kakhasad iyan go isampay sa pat polo ragon, na tharoon iyan:"Kadnan ko, ilahamn Ka rakn so kapakapanalamat akn ko limoo Ka, a so inipangalimoo Ka rakn, go so mbala a loks akn, go so kapakapagamal akn sa mapiya a masoat Ka on, go tanorang Ka rakn so manga moriyataw akn; mataan! a sakn na mithawbat ako Rka, go mataan! a sakn na pd ko mimbabayorantang (Rka)."

Siran man so tharimaan Ami kiran so mapiya ko pinggolawla iran, go pnapin Ami so manga karataan iran, a pd ko khimangark ko sorga; diyandi a bnar a so inidiyandi kiran.

Na so mitharo ko mbala a loks iyan a:"Marzik a rk iyo! Ino niyo rakn pphangangalkn i kakhawyag akn (zaroman) a sabnar a miyaypos so miyagapidapid a manga pagtaw ko miyaona angko?" Giya dowa oto na makapphangni siran sa tabang ko Allah (di iran matharo a):"Dowandowaan ka! Paratiyaya ka. Mataan! a so diyandi o Allah na bnar". Na tharoon Iyan a:"Da ko ungkai inonta na manga kabokhag o miyangaoona!"

Siran man so piyamadayan siran o katharo a (siksa) rakhs o manga pagtaw a andang a miyaypos ko miyaonaan iran a pd ko manga jinn ago so manga manosiya; mataan! a siran na miyabaloy siran a manga logi.

Na adn a rk o oman iisa a manga daradat phoon ko pinggalbk iran; go kagiya a ithoman Iyan kiran sa tarotop so manga galbk iran, a siran na di siran khasalimbotan.

Na sii ko alongan a kaphaganaga ko siran a miyamangongkir ko apoy (na tharoon kiran a:) :Inipos iyo so manga pipiya niyo ko kawyagoyag iyo sa doniya, go siyawitan iyo to; na sa alongan nai na imbadal rkano so siksa a kahinaan sabap ko kiyapanakabor iyo ko lopa sa di ontol, go sabap ko kiya panongklid iyo."