Showing 1-11 of 11 items.

Ibt ko (manga koda a) pphlolompat a gii makazowara,

Go pphamangapoyan sa kalamaging,

Go pphamanibowa ko khapita.

Go miyamakakayambr siran roo sa bayank,

Go minilmbak iran oto ko kaoorongan (ko ridoay);

Mataan! a so manosiya sii ko makapantag ko Kadnan iyan na titho a da a tadm iyan;

Go mataan! a Skaniyan sa makapantag roo i titho a saksi;

Go mataan! a skaniyan makapantag ko kabaya ko tamok na tonganay a minitaralo.

Ba niyan di katawi, - a amay ka pakaliyon so zisii ko manga kobor,

Go payagn so zisii ko manga rarb?

Mataan! a so Kadnan iran sa alongan oto i titho a Kaip kiran.