Showing 1-20 of 60 items.

Ibt ko pphamanambr sa mabands,

Go so pphamangawid sa mapnd,

Go so pphlalatas sa malbod,

Go so dii nggomonggomon ko sogoan,

Mataan a so ididiyandi rkano na titho a bnar,

Go mataan! a so kokoman na phakatana dn.

Ibt ko langit a adn a manga lalan on,

Mataan! a skano na matatago dn ko katharo a zosoran sorang;

Pphakatalikhodn on so taw a (andang a) piyakatalikhod.

Pimorkaan so manga bokhag,

So siran na matatago ko kada a mlng a khikalilipat!

Iphagiza iran o:"Anda so alongan a kokoman?"

Sii ko alongan a siran na thotongn siran ko apoy:

"Taami niyo so kathotonga rkano! Giyaya so skano na pphagalokalokan iyo skaniyan!"

Mataan! a so miyamananggila na sii ko manga sorga, go manga bowalan,

A tatarimaan iran so inibgay kiran o Kadnan iran. Mataan! a siran na aya btad iran ko onaan oto na miphipiyapiya siran.

Aya btad iran na mayto ko kagagawii a ipphakatorog iran,

Go sii ko kapkhakalibabas iyan, na siran na pphangni siran sa maap (ko Allah),

Go sii ko manga tamok iran na adn a rk on o pphamangni, go so di phamangni.

Na adn a matatago ko lopa a manga tanda ko khitotomangkd,