Showing 1-20 of 60 items.

سوگند به بادهای که (خاک را) می پراکند,

وسوگند به ابر های که بار سنگینی (از باران را) با خود حمل می کنند.

وسوگند به کشتیهایی که به آسانی (بر روی دریاها) در حرکتند.

وسوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند.

بی گمان آنچه به شما وعده داده شد قطعاً راست است.

ویقیناً (روز) جزا (ی اعمال) واقع شدنی است.

قسم به آسمان که دارای راهها (وستارگان زیباست).

بی گمان شما (کفار) در گفتار مختلف وگوناگون هستید.

کسی که (در علم الهی از خیر ونیکی) دورنگه داشته شده است از (ایمان آوردن به) آن (=قرآن) دورنگه داشته می شود.

مرگ (ولعنت) بر دروغگویان.

کسانی که آنان در غفلت (وجهل) فرو رفته اند.

پیوسته می پرسند: «روز جزا کی خواهد بود؟».

(همان) روزی که آنها بر آتش عذاب می شوند.

(وبه آنها گفته می شود:) «عذاب خود را بچشید, این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید».

(در روز قیامت) مسلماً پرهیزگاران در باغها وچشمه سارها (ی بهشت) هستند.

وآنچه پروردگارشان به آنها عطا فرموده, دریافت کرده اند, بی گمان آنها پیش از این (در دنیا) نیکوکار بودند.

آنها بخش اندکی از شب را می خوابیدند (وبه نماز ونیایش مشغول بودند).

ودر سحر گاهان آمرزش طلب می کردند.

ودر اموالشان برای سائل و(تنگدست) محروم (بهره و) حقی بود.

ودر زمین (عبرت و) نشانه های برای اهل یقین است.