Showing 1-20 of 60 items.

Bij de winden, die het stof verspreiden en verstrooien.

En bij de wolken, die een last van regen dragen;

Bij de schepen, die de zee snel doorklieven.

En bij de engelen, die dingen uitdeelen, noodig voor het onderhoud van alle schepselen

Inderdaad, datgene waarmede gij bedreigd zijt, is zekerlijk waar,

En het laatste oordeel zal gewis komen.

Bij den hemel met paden voorzien.

Gij verschilt zeer in hetgeen gij zegt.

Men zal zich afwenden van dengeen, die van het ware geloof is afgekeerd!

Vervloekt mogen de leugenaars zijn.

Die in diepe wateren van onwetendheid waden, terwijl zij hun heil verwaarloozen.

Zij vragen: Wanneer zal de dag des oordeels komen?

Op dien dag zullen zij in het hellevuur verbrand worden.

En men zal tot hen zeggen: Proeft uwe straf; dit is hetgeen gij verlangd hebt, dat verhaast zou worden.

Maar de vromen zullen tusschen tuinen en fonteinen wonen.

Datgene ontvangende, wat hun Heer hun zal geven, omdat zij vóór dezen dag rechtvaardigen waren.

Zij slapen slechts gedurende een klein gedeelte van den nacht.

En vroeg in den ochtend vragen zij vergiffenis van God.

Een voegzaam deel van hunne welvaart werd hem gegeven, die vroeg, en aan hem, die door schaamte teruggehouden werd te vragen.

Er zijn teekenen van goddelijke macht en goedheid op de aarde, voor de menschen van goed begrip.