Showing 1-20 of 59 items.

HA meem.

VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen!

Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt - Vi har aldrig upphört att varna [människorna] -

[en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision

enligt Vår befallning - Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. -

Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt,

Herren över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [detta vet ni] om ni [hör till dem som] strävar efter inre visshet!

Ingen gud finns utom Han, som skänker liv och skänker död; er Herre och era förfäders Herre.

Men de tvivlar och skämtar bort [frågans allvar].

VÄNTA på den Dag då himlen kommer att [skymmas av] en klart synlig, tät rök

som sveper in människorna; [och de skall ropa och klaga:]"Vilket straff, vilken plåga!

Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!"

Men varifrån skall den påminnelse komma som påverkar dem? Ett sändebud har ju kommit till dem och klart framfört sitt budskap;

då vände de honom ryggen med orden:"[Denne] galning har lärts upp [av andra]!"

Vi skall skjuta upp straffet en liten tid, men ni kommer att återfalla [i synd].

Dock, den dag då Vårt dråpslag faller med fruktansvärd kraft, skall Vi utkräva [full] vedergällning [av er alla]!

LÅNGT före deras tid lät Vi Faraos folk utstå en hård prövning; en ädel budbärare kom till dem och sade:

"Överlämna Guds tjänare till mig! Jag är [Guds] sändebud [utsänd] till er och ni kan lita på mig.

Uppres er inte mot Gud! Jag kommer till er med ett klart bevis på min myndighet,

och jag ber min Herre och er Herre om skydd mot det onda som ni vill tillfoga mig.