Showing 1-20 of 59 items.

Ha. Mim.

Bij het doorzichtige boek van den Koran.

Waarlijk wij hebben dit in eenen gezegenden nacht nedergezonden: want wij hadden ons verbonden zoo te handelen.

In den nacht waarin, gij duidelijke wijze, het besluit van ieder bepaald ding is nedergezonden.

Als een bevel van ons. Waarlijk wij waren immer gewoon, gezanten met openbaringen, met zeker tusschenpoozen te zenden.

Als bewijs der genade van uwen Heer; want hij is het die alles hoort en ziet.

De Heer van hemel en aarde en van alles wat daar tusschen is; indien gij menschen van vast geloof zijt.

Er is geen God buiten hem: hij geeft leven en hij doet sterven; hij is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.

Thans vermaken zij zich door te twijfelen.

Maar sla hen gade, op den dag dat de hemel een zichtbaren rook zal voortbrengen.

Die den mensch zal bedekken. Dit zal eene martelende plaag wezen.

Zij zullen zeggen: O Heer! neem deze plaag van ons af; waarlijk wij zullen ware geloovigen worden.

Wat heeft onze vermaning hen in dezen toestand gebaat, toen een duidelijke gezant tot hen kwam.

En zij zich van hem verwijderden, zeggende: Deze man is door anderen onderricht, of hij is een uitzinnig mensch.

Indien wij de plaag eenigermate van u afnemen, zult gij zekerlijk tot uwe ongetrouwheid terugkeeren.

Op den dag waarop wij hen fel en met groote macht zullen aanvallen, waarlijk, dan zullen wij wraak op hen nemen.

Wij beproefden het volk van Pharao vóór hen, en een achtingswaardige gezant kwam tot hen.

Zeggende: Zendt de dienaren van God tot mij, waarlijk, ik ben een verzoenend zendeling voor u.

En staat niet op tegen God, want ik kom met eene duidelijke macht tot u.

Ik zoek eene schuilplaats bij mijn Heer en uw Heer, opdat gij mij niet steenigt.