Showing 1-20 of 59 items.

Há mím.

Při Písmu zřetelném!

Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,

v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá

podle rozkazu od Nás vycházejícího. A My věru jsme těmi, kdo posly vysílají

jako milosrdenství od Pána tvého, a On slyšící je a vševědoucí,

Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící!

Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných.

A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají.

Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný,

který lidi zahalí; a to bude trest bolestný!

Tehdy vzkřiknou:"Pane náš, odvrať od nás trest tento, my nyní jsme věřící!"

K čemu je jim nyní připomenutí? Vždyť přišel k nim již posel zjevný,

však zády se k němu obrátili a řekli:"Blázen je to, jinými poučený!"

Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,

však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!

A již před nimi jsme lid Faraónův zkoušce vystavili a přišel k nim posel vznešený,

jenž pravil:"Vydejte mi služebníky Boží! Já pro vás jsem posel spolehlivý!

Nepovstávejte proti Bohu, neb já k vám se zplnomocněním zřetelným přicházím,

a utíkám se k Pánu svému i Pánu vašemu před vaším ukamenováním.