Showing 1-20 of 59 items.

Ha, Mimë.

Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)!

Ne e zbritëm ate në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t’u tërheqim vërejtjen,e njerëzit të jenë të gatshëm.

Në atë (natë) zgjidhet çdo çshtje në mënyrë të prerë.

Urdhër i përcaktuar nga Vetë Ne. S’ka dyshim se Ne dërguam të dërguar.

(E zbeitëm) Nga Mëshira e Zotit tënd; Ai është dëgjuesi, i dijshmi.

Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur.

Nuk ka Zot tjetër, vetëm Ai që jep jetë dhe vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë.

Por jo, ata (idhujtarët) janë në dyshim, janë duke luajtur.

Ti pra, prite ditën kur qielli sjell një tym konkret.

Ai (tymi) i përfdhinë njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.

(Ata thonë) Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë.

Prej nga atyre ajo këshillë (ai mësim), kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument (e nuk besuan)?

Po ia kthyen shpinën atij (pejgamberit) dhe thanë: “I mësuar prej dikujt, i çmendur”.

Ne do t’ua largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t’i ktheheni kotësisë.

(Përkujto) Ditën kur do t’i kapim me atë rrëmbimin Tonë të fuqishëm e do t’u hakmerremi.

Ne përpara tyre e vumë në sprovë popullin e faraonit, dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm.

(U pat thënë): “Të m’i dorëzoni robërit e All-llahut, unë sjell argument të sigurt.

E mos bëni mendjemadhësi ndaj All-llahut, unë sjell argument të sigurt.

Unë i jam mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga (Kërcënimi) që të më gurëzoni (më mbytni).