Showing 1-11 of 11 items.

Ibt ko tnganayk,

Go so gagawii igira a lominibotng,

Ka da ka ndaraynonn o Kadnan ka (ya Mohammad) go da ka Niyan kararangiti;

Go matatangkd a so khawri na tomo rka a di so paganay;

Go matatangkd a mbgang ka dn o Kadnan ka na khasoat ka.

Ba ka Niyan da matoon a wata a ilo na piyakisiyap ka Niyan?

Go miyatoong ka Niyan a madadadag na pinggonanao ka Niyan,

Go miyatoon ka Niyan a miskin, na bigang ka Niyan sa kakawasaan.

Na so wata a ilo na ding ka phangarasii;

Go so pphamangni na ding ka phrarasnga;

Go so limo o Kadnan ka na pphamanotholang ka!