Showing 1-11 of 11 items.

سوگند به آغاز روز.

و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد.

(که) پروردگارت تو را وانگذاشته و (بر تو) خشم نگرفته است.

ومسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتراست.

وبزودی پروردگارت به تو (آن قدر) عطا کند که خشنود گردی.

آیا تو را یتیم نیافت, پس پناه داد؟!

و تو را (راه نا یافته و) سرگشته یافت, پس هدایت کرد,

و تو را فقیر یافت, پس بی نیاز نمود,

پس (توهم) یتیم را میازار.

و سؤال کننده را مران (و با او خشونت نکن).

و (وسپاس بگفرار) نعمتهای پروردگارت را باز گوکن.