Showing 1-20 of 42 items.

Wajiguu u uruuriyay oo jeedsaday (Nabigu).

Inuu u yimid kii Indhaha la"aa.

Miyaad ogtahay inay u dhawdahay inuu hanuuno oo Daahir noqdo.

Ama uu xusuusto oy xusuustu anfacdo.

Ruuxiise is deeqtoonaysiiya (islana waynaada).

Ma; Adaa u bambixi.

Maxaa kaa saaran hadduusan hanuunin.

Ruuxiise kuu yimaadda isagoo dagdagi.

Oo Eeba ka yaabi.

Miyaad ka shuqloomi.

Saas ma; aha ee Aayadahani waa waano.

Ruuxii doonana wuu ku waana qaadan.

Waxay ku sugantahay (waanadu) Kutub Sharaf leh.

Oo la kor yeelay lana Daahiriyay.

Oy Gacanta ku hayaan Malaa"ig (wax qorta).

Sharafna leh oo baarri ah.

Gaalo halla lacnado Gaalnima badanaa.

Muxuu Eebe ka abuuray kuwaas.

Dhibicbuu ka abuuray wuuna ekeeyay.

Jidkana wuu u fudaydiyay.