Showing 1-20 of 42 items.

Miyakarimng (so Nabi) go tomiyalikhod,

Sa kiyapakatalingoma on o bota (a si Abdollah Ibno Ommi Maktoom).

Na antawaa i kaphakitokawan iyan rka sa masikn a skaniyan na pzoti,

O di na phakindao na makanggay ron a gona so ndao?

Na so taw a mitharambisa,

Na ska na ayang ka gii zasagipaan,

A kna a ba rka khisndit a di niyan kapzoti.

Na so pman so miyakaoma rka a mananamar,

A skaniyan na maalkn (ko Allah),

Na ska na ikaririmorng ka.

Ding ka oto ppharomani, mataan aya! a pananadm,

Na sadn sa khabaya, na pananadmn iyan.

Matatago ko manga kitab a sslaan,

A ipoporo, a sosotin,

A minggolalan ko manga lima o manga panonorat,

A khisslaan a pphamangongonotan.

Pimorkaan so manosiya (a miyongkir)! Sayana a da a tadm iyan!

Antonaa shay´ i pakapoon iyan, sa kiyaadna on o Allah.

Miyakapoon sa notfa, inadn Iyan go pindidiyangka Iyan,

Oriyan iyan na so lalan na libod Iyan on,